Terug naar home

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Whirlpool Belux N.V. (hierna “Whirlpool”, “wij”, “ons”)
Vestigingsadres:
Nijverheidslaan 3/1
1853 Strombeek-Bever
België

Indien u vragen, klachten of commentaren heeft in verband met deze voorwaarden of door ons geleverde producten of diensten dan kunt u een e-mail sturen naar be_wh_serv@whirlpool.com of u kunt bellen met onze Servicelijn (0032) 02 263 33 33.

Bereikbaarheid:
Van maandag tot vrijdag 08:00 uur tot 18:00 uur.
Ondernemingsnummer: BE0423029569
BTW-nummer: BE0423.029.569 RPR Brussel

2. Definities

2.1 De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Whirlpool;
b. Consument: de natuurlijke persoon die niet (deels) handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Whirlpool en Consument ter verkrijging van een Product;
d. Product: het door Whirlpool aangeboden product.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Whirlpool, Producten of diensten van welke aard ook aan Consument levert, ook indien deze Producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven, doch wel beperkt tot datgene dat voortvloeit uit of verband houdt met de bieding(en) op de website.

3.2 Wij raden u aan een afdruk te maken van deze algemene voorwaarden wanneer u een bestelling plaatst.

3.3 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Consument of derden wijst Whirlpool uitdrukkelijk van de hand.

3.4 Whirlpool behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden voor zover wettelijk toegestaan te veranderen en/of te wijzigen. Doordat u deze website op dit moment bezoekt en biedt, accepteert u dat u vanaf dat moment bent gebonden door de huidige Algemene Voorwaarden en dat u deze elke keer dat u een bestelling plaatst en/of een bieding uitbrengt, checkt op veranderingen en aanpassingen. In de toekomst kunnen andere Algemene Voorwaarden gelden.

4. Bieden via de website

4.1 Whirlpool heeft alles in het werk gesteld om de inhoud van de website met de grootste nauwkeurigheid samen te stellen. Zeker met het oog op een juiste prijsweergave en een correcte beschrijving van onze producten. Desalniettemin kan Whirlpool geen garantie bieden ten aanzien van de juistheid van alle gegevens en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op deze website.

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen door Whirlpool vrijblijvend en louter indicatief. Geboden prijzen door derden worden niet weergegeven. De minimumprijzen van de biedingen worden opgegeven.

4.3 Consument dient voordat hij zijn bod bevestigt altijd goed te controleren of het juiste Product is geselecteerd en of hij het bedrag effectief wenst te bieden als koopprijs. De Consument is onherroepelijk gehouden na zijn bieding, hetgeen betekent dat de Consument gehouden is de geboden prijs te betalen aan Whirlpool indien hij/zij de hoogste bieder is, en waarbij na betaling de levering van het Product zal geschieden. De Consument weet aldus dat een bepaald Product dat geafficheerd wordt verkocht zal worden aan hij/zij die op het einde van de biedingsperiode het hoogste bod heeft geplaatst (zonder dat men op voorhand weet wat een derde heeft geboden) en dat hij/zij geen andere rechten kan doen gelden t.o.v. Whirlpool.

4.4 Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Consument heeft ingevoerd bij het bod, kan Whirlpool contact met Consument opnemen met behulp van de gegevens die Consument heeft ingevoerd, teneinde verduidelijking te bekomen, zonder hiertoe verplicht te zijn. Als Whirlpool Consument niet (tijdig) kan bereiken en de gegevens derhalve niet (tijdig) kan controleren, is het bod niet geldig en kan Whirlpool ertoe overgaan het bod te annuleren of te weigeren.

4.5 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten of diensten, waarbij het betreffende Product enkel zal geleverd worden aan de hoogste bieder op het ogenblik dat de biedingsperiode is afgelopen en dit na volledige betaling. Indien een gelijk bedrag zou geboden worden door één of meerdere personen, zal het eerste bod weerhouden worden.

4.6 Wij zullen u zo snel mogelijk per e-mail verwittigen om de ontvangst van uw bod te bevestigen. Deze ontvangstmelding impliceert van de zijde van Whirlpool geen aanvaarding van het bod. Pas wanneer het bod door ons is nagekeken, u de hoogste bieder bent van het desbetreffend Product, de veilingperiode is afgelopen en de bestelde goederen beschikbaar worden gesteld, en Whirlpool niet om andere redenen niet op uw bod wenst in te gaan waartoe zij zich het recht voorbehoudt, zal uw bestelling door Whirlpool zijn aanvaard en zal het Product geleverd worden na volledige betaling. Zolang dit niet is gebeurd, schept de bestelling/bieding die u plaatst, geen lastens Whirlpool afdwingbare rechten. Ingeval uw bod geannuleerd of geweigerd wordt, zal u daarvan spoedig op de hoogte worden gebracht. Whirlpool wijst iedere verantwoordelijkheid af voor eventuele vertragingen of verhinderingen in verband met de mogelijke aanvaarding of weigering van uw bestelling.

4.7 Een bod plaatsen kan vanaf 18 jaar of ouder. Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is in ieder geval hoofdelijk gehouden tot nakoming.

4.8 U blijft gebonden door uw bod tot aan de bekendmaking van de hoogste bieder (en indien u de hoogste bieder bent, bent u gehouden over te gaan tot betaling van de geboden prijs), of tot op het ogenblik dat Whirlpool aangeeft dat het bod niet aanvaard wordt.

4.9 De biedingsperiode loopt van donderdag 1 oktober 2020 om 14u tot en met maandag 30 november 2020 om 14u. Whirlpool behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de bieding op te schorten of te annuleren zonder enige verplichting tegenover wie dan ook voor welke schadevergoeding dan ook, op welke grond dan ook.

4.10 De Consument wordt er uitdrukkelijk over geïnformeerd en aanvaardt dat Whirlpool overgaat tot het aanbieden van Producten aan de hoogste bieder, waarbij de opbrengst integraal aan een liefdadigheidsinstelling (Think Pink) toekomt, zodanig dat de verkoop geen handelskarakter heeft in hoofde van Whirlpool. De Consument wordt er uitdrukkelijk over geïnformeerd en aanvaardt dat het gaat om Producten met een artistiek karakter.

5. Prijzen en betaling

5.1 Consument betaalt door middel van overschrijving het bestelde Product dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs binnen de 8 kalenderdagen nadat hem werd meegedeeld dat zijn bieding de hoogste bieding betrof. Betaling kan enkel via factuur (overschrijving) op het rekeningnummer BE86 0018 6159 9950 tenzij anders voorafgaand en schriftelijk (schriftelijk = ook via elektronische wegen (zoals e mail)) overeengekomen is. De levering zal slechts geschieden na integrale betaling.

5.2 Alle (biedings)prijzen van Whirlpool zoals vermeld op bijvoorbeeld de website of factuur zijn in euro inclusief Belgische BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld en zijn exclusief verzendings- en verpakkingskosten (dewelke afzonderlijk worden meegedeeld).

5.3 Bij laattijdige betaling door een Consument zal het factuurbedrag (of de factuurbedragen) vermeerderd worden met 10% op het openstaand bedrag van de factu(u)r(en), evenwel met een maximum van 2.500,00 EUR, alsook met interesten tegen de gewone wettelijke interestvoet vanaf die datum, mits de uitgebleven betaling niet binnen de 15 dagen na de datum van de aangetekende ingebrekestelling werd betaald aan Whirlpool. Indien Whirlpool in gebreke zou zijn enige betaling te verrichten aan de Consument, zal Whirlpool gehouden zijn bijkomend 10% van het betreffend bedrag te betalen aan de Consument, met een maximum van 2.500,00 EUR, te vermeerderen met de interesten tegen de gewone wettelijke interestvoet vanaf die datum, mits de uitgebleven betaling niet binnen de 15 dagen na de datum van de aangetekende ingebrekestelling werd betaald aan de Consument. Partijen erkennen dat dit een wederkerig beding is..

6. Levering

6.1 Het Product wordt verzonden naar het adres dat de Consument heeft opgegeven via email. Whirlpool zal het door Consument opgegeven adres als juist blijven beschouwen, totdat Consument aan Whirlpool een nieuw adres heeft meegedeeld. Het adres dient evenwel steeds in België of Luxemburg gelegen te zijn.

6.2 Het zal doorgaans 3 tot 5 werkdagen duren om het Product dat gekocht is, na het ontvangen van de betaling, bij uw thuis af te leveren en te installeren, afhankelijk van de voorradigheid van de Producten. Hierbij dienen alle noodzakelijke aansluitingen voorzien te zijn door de Consument, die tevens instaat voor de goede bereikbaarheid van de locatie van levering, alsook van de ruimte waar het Product geïnstalleerd dient te worden. Het betreft hier geschatte leveringstermijnen die nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Whirlpool kan de levering binnen deze termijnen niet garanderen. Bij niet tijdige levering dient Whirlpool schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Het Product wordt enkel geleverd op het gelijkvloers en Whirlpool kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor mogelijke beschadigingen indien er geen voorafgaandelijke plaatsopneming is verricht.

6.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

6.4 Whirlpool levert over het hele Belgische en Luxemburgse grondgebied en gebruikt hierbij het transportmiddel dat het meest geschikt is om de Producten bij u af te leveren. Indien de bestelde Producten beschadigd of verloren raken gedurende het transport, dan dient u onmiddellijk na ontvangst een geschreven klacht in te dienen bij Whirlpool op het adres genoemd onder paragraaf 1.1 van deze Algemene Voorwaarden. Beschadigde Producten moeten teruggestuurd worden voor het geval Whirlpool deze moeten onderzoeken. Voor niet-aangekomen leveringen, gelieve 10 werkdagen te wachten voor het geval er zich vertragingen hebben voorgedaan.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De geleverde of geïnstalleerde Producten blijven eigendom van Whirlpool tot de volledige betaling van de factuur heeft plaatsgevonden. Het risico van verlies of beschadiging van het desbetreffende Product gaat over op Consument bij de inbezitname van de Producten.

9. Terugbetalings- en terugzendingsbeleid

9.1 Wilt u een Product, accessoire en/of onderhoudsproduct retour sturen? Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten. De Consument heeft immers het recht te beslissen dat hij afziet van de bestelling en van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen de 14 dagen die volgen op de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, de goederen fysiek in bezit neemt, onverminderd hetgeen hiernavolgend is opgesomd. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

9.2 Bij de uitoefening van uw ontbindingsrecht als genoemd in artikel 9.1 dient u Whirlpool hiervan op de hoogte te brengen per e-mail (be_wh_serv@whirlpool.com), of brief (n.v. WHIRLPOOL BELUX, Nijverheidslaan 3/1, B-1853 Strombeek-Bever) of door gebruik te maken van het herroepingsformulier, ook te vinden op de Whirlpool website en waarvan de Consument erkent een exemplaar te hebben ontvangen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Consument zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is . Er zal u dan een autorisatienummer voor terugzending worden toegekend dat u moet vermelden bij het terug te sturen Product. Indien de Consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht nadat hij Whirlpool uitdrukkelijk heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten aanvangen tijdens de herroepingstermijn, is hij gehouden Whirlpool haar redelijke kosten te vergoeden, hetgeen gelijk is aan het bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de Consument Whirlpool ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Whirlpool moet betalen wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op grondslag van de marktwaarde van het geleverde.

9.3 Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na de uitoefening van uw recht op ontbinding en ontvangst door Whirlpool van het retour gestuurde Product, storten wij de door u betaalde bedragen terug.

9.4 De kosten en het risico verband houdend met de terugzending van het Product zijn ten laste van de Consument, behalve indien deze het Product moest terugzenden door een fout van Whirlpool.

9.5 Deze voorwaarden hebben geen invloed op onze statutaire rechten.

10. Privacyverklaring

10.1 Wanneer de Consument de website bezoekt en een bieding plaatst, verzamelt Whirlpool persoonsgegevens van de Consument. U kunt met het volste vertrouwen een bod plaatsen via onze website omdat Whirlpool zich heeft verplicht tot het beschermen van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van haar Consumenten (zoals naam, adres). U verstrekt dergelijke gegevens aan Whirlpool om een bod te kunnen plaatsen en de goederen op het juiste adres afgeleverd te krijgen. Over de correcte behandeling van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving voor gegevensbescherming wordt u verzocht onze Privacyverklaring te lezen die u ook op onze website kunt vinden en door de bieding te plaatsen erkent u deze gelezen en goedgekeurd te hebben..

11. Aansprakelijkheid

11.1 Wij herinneren de Consument aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen. Huidige algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingende wettelijke rechten van de Consument.

11.2 Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Whirlpool wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de desbetreffende Overeenkomst aan Consument in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Whirlpool of haar ondergeschikten.

11.3 De aansprakelijkheid van Whirlpool wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Consument Whirlpool onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Whirlpool ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Whirlpool in staat is adequaat te reageren.

11.4 Consument vrijwaart Whirlpool voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Consument van enige verplichting jegens Whirlpool, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.

11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Consument de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Whirlpool meldt. De aansprakelijkheid van Whirlpool kan uitsluitend worden ingeroepen indien de Consument binnen de maand (waarvan de Consument erkent dat dit een redelijke termijn is), na datum waarop het gebrek ontdekt werd of redelijkerwijze ontdekt had moeten worden, Whirlpool hierover per aangetekend schrijven op gedetailleerde wijze geïnformeerd heeft. Bij gebreke aan zulke mededeling, vervalt ieder recht van de Consument.

11.6 Whirlpool is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de Consument, van veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Whirlpool, van door de Consument uitgevoerde reparaties, dan wel van normale slijtage of van daden waarvoor de Consument aansprakelijk is. Whirlpool kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Whirlpool werken (bijv. onderhouds- of herstellingswerken) hebben uitgevoerd aan de door Whirlpool geleverde en/of geïnstalleerde Producten.


11.7 De aansprakelijkheid van Whirlpool wordt volledig uitgesloten indien schade veroorzaakt zou worden door zowel een gebrek in het Product, als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is,  in zoverre Whirlpool al aangesproken zou kunnen worden op basis van de Wet betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken dd.  25.02.1991.

12. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten met Whirlpool is Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van overeenkomsten met Consumenten die hun woonplaats in het Groothertogdom Luxemburg hebben op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand komt en waarop Luxemburgs recht van toepassing is en waarvoor de rechtbanken van Luxemburg bevoegd zijn.

12.2 Tenzij anders vermeld worden de Producten op deze website slechts aangeboden ter levering in België of Luxemburg . Whirlpool geeft geen garantie dat de Producten voorgesteld op deze website ook in andere landen gebruikt kunnen worden. Degene die ervoor kiezen deze website via andere landen te gebruiken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

12.3 De methodes van alternatieve geschillenbeslechting voorzien een procedure waarbij een onafhankelijke entiteit de feiten onderzoekt die aanleiding gegeven hebben tot het geschil en dit geschil tracht te beslechten, zonder dat de Consument zich tot de rechtbank moet wenden. Indien de Consument niet tevreden is over de manier waarop Whirlpool een klacht heeft behandeld, kan de Consument het geschil voorleggen aan een online geschillenbeslechting via het platform van de Europese Commissie voor Online Geschillenbeslechting, beschikbaar via: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL.

13. Diversen

13.1 Waar in deze Algemene Voorwaarden Whirlpool zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Whirlpool gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals, maar niet beperkt tot, een e-mailbericht.

13.2 Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Whirlpool dan wel in offertes, orderbevestigingen en/of andere bescheiden, binden Whirlpool niet.

13.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Whirlpool nietig, ongeldig en/of niet-afdwingbaar, dan wel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, brengt dit op geen enkele wijze de geldigheid en/of de afdwingbaarheid van de overige contractuele bepalingen in het gedrang. De desbetreffende bepaling komt te vervallen en zal deze worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de ongeldige, nietige of vernietigde bepaling wordt nagestreefd.

Download Algemene Voorwaarden. (Ook mogelijk via de Whirlpool website).